Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS 

Artikel 1: Definities  

1.1 Financiële Diensverlener B.V.:  

Straathof Assurantiën Hypotheken & Pensioenen B.V. gevestigd te Leeuwarden aan  de Castorweg 5-23, 8938 BE hierna te noemen: “FD”.  

1.2 Opdrachtgever:  

De natuurlijke of rechtspersoon aan wie FD enige offerte heeft verstrekt, aanbieding  heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.  

  

1.3 Opdracht:  

De door Opdrachtgever aan FD verstrekte Opdracht om te adviseren over of te  bemiddelen bij het afsluiten van een Financieel Product.  

  

1.4 Financieel Product:  

De hypotheek, verzekering, spaarrekening of het krediet of beleggingsobject, dan wel  andere als zodanig in de zin van artikel 1:1 Wft aangewezen producten, waarover FD  zal adviseren en/of bij de afsluiting waarvan FD op verzoek van Opdrachtgever zal  bemiddelen.  

1.5 Aanbieder:  

De partij bij wie het Financieel Product wordt afgesloten.  

  

  

Artikel 2: Opdracht  

2.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en FD wordt geacht tot stand te zijn  gekomen op het moment dat FD een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met  de uitvoering daarvan is begonnen. FD is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten  zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van  werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.  

2.2 Alle aan FD verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met FD en worden door  haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door  een bepaalde bij FD werkzame persoon zal worden uitgevoerd.  

2.3 Aan FD verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van FD,  niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit  hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt. 

2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door FD opgegeven termijnen  waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als  fatale termijn.  

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders  en/of vennoten van FD en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid  daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar  werkzame personen niet meer voor FD werkzaam zijn. 

2.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie  van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van  toepassing, tenzij deze door FD zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.  

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Aanbieder en adviezen FD  

3.1 Door FD namens een Aanbieder aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of  offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder  voorbehoud van acceptatie door de betreffende Aanbieder.  

3.2 Aan door FD gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel  product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever,  kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en  indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en  premiewijzigingen. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke  door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan FD een definitieve berekening van de  maandlasten verschaffen.  

3.3 Door FD aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd  op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en  regelgeving. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door  Opdrachtgever is geaccepteerd, kan FD een definitieve berekening van de  maandlasten verschaffen.  

Artikel 4: communicatie  

4.1 In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan FD heeft verzonden mag hij er pas  op vertrouwen dat dit bericht FD heeft bereikt indien hij een bevestiging van de  ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft  ontvangen.  

4.2 Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door FD  verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door FD  gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor  zover uit mededeling van FD het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie  van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.  

4.3 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan FD heeft bekend gemaakt, mag FD erop  vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de  Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres. 

Algemene Voorwaarden voor financiële dienstverleners – april 2011  

Artikel 5: Inschakeling derden  

5.1 Het is FD toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien  nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden zullen  gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.  

5.2 Voor zover FD bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet  maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen  adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk  van tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende  derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. FD is niet aansprakelijk voor  (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.  

5.3 FD is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door  haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die  niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2.  bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.  

Artikel 6: Honorarium en betaling  

6.1 Het voor diens dienstverlening aan FD toekomende honorarium kan begrepen zijn in de  door Opdrachtgever aan de Aanbieder te betalen premies of er kan een uurtarief of  vast honorarium worden overeengekomen.  

6.2 Indien partijen hierover geen afzonderlijke afspraken hebben gemaakt, is de beloning  voor FD inbegrepen in de door Opdrachtgever aan de Aanbieder te betalen premies.  De Aanbieder betaalt deze aan FD.  

6.3 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd  aan Opdrachtgever doorberekend. FD is gerechtigd overeengekomen tarieven  tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen  voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de  Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van FD beïnvloeden.  

6.4 In het geval FD werkt op declaratiebasis kan een voorschot in rekening worden  gebracht dat door Opdrachtgever moet worden voldaan alvorens FD start met de  uitvoering van de Opdracht  

6.5 Facturen van FD dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de  factuurdatum op de door FD voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is  overeengekomen of de factuur anders vermeldt.  

6.6 Indien Opdrachtgever de door hem wegens afgesloten verzekeringen te betalen  premies niet tijdig betaalt, kan de Aanbieder de dekking onder de verzekering  opschorten en in geval van schade weigeren deze te vergoeden. Indien de premie en/of rentebetalingen betrekking hebben op een afgesloten hypotheek, kan de  Aanbieder bovendien besluiten tot executoriale verkoop van de onroerende zaak  waarop de afgesloten hypotheek betrekking heeft over te gaan. FD is in deze gevallen  nimmer aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever.  

 

Algemene Voorwaarden voor financiële dienstverleners – april 2011  

6.7 Verrekening door Opdrachtgever van door FD voor haar dienstverlening in rekening  gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel  opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde  tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door FD  uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.  

6.8 Indien Opdrachtgever de door FD in rekening gebrachte bedragen niet binnen de  overeengekomen termijn betaalt, raakt Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande  ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente  verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het  openstaande bedrag aan FD te voldoen kan FD de incassering van haar vordering uit  handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding  van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke  incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt  gevorderd.  

6.9 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle  verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst  openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een  latere factuur.  

6.10 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van FD  aanleiding geeft, is FD bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten,  totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft  verschaft.  

Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever  

7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie  verstrekken aan FD die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de verstrekte  Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een  situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het  inkomen, de vermogens-situatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het  voorraadbeheer enz. van Opdrachtgever, dat FD haar adviezen daaraan zou moeten  aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend  zijn.  

7.2 FD kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op hem rustende  zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.  

7.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens  niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van FD  zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn  (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is FD bevoegd over te gaan tot opschorting  van de uitvoering van de Opdracht.  

7.4 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van  alle door hem aan FD verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig  aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat FD meer tijd of extra kosten aan de  uitvoering van de Opdracht moet besteden, belast FD het met die extra tijd gemoeide  honorarium en/of de extra te maken kosten door aan Opdrachtgever. 

Algemene Voorwaarden voor financiële dienstverleners – april 2011  

7.5 Indien achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft  gegeven op basis waarvan FD de Opdracht heeft uitgevoerd, kan de Aanbieder op  grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het  krediet (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te  besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan.  

Artikel 8: Aansprakelijkheid van FD  

8.1 Iedere aansprakelijkheid van FD alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en  de door FD bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot  het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FD wordt uitgekeerd, inclusief het door FD  te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over  de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.  

8.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FD in  een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van FD alsmede van  haar bestuurders, haar werknemers en de door FD bij de uitvoering van de Opdracht  ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht  die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening  gebrachte honorarium. Indien FD geen honorarium voor haar dienstverlening aan  Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van FD en de hare  beperkt tot de door de Aanbieder aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.  

8.3 De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van  Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor  Opdrachtgever geen rechten ontlenen.  

8.4 FD is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden  wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever  verstrekte inlichtingen.  

8.5 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in  door FD gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade  door FD kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of  computerprogrammatuur.  

8.6 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de  omstandigheid dat door Opdrachtgever aan FD verzonden (email)berichten FD niet  hebben bereikt.  

8.7 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de  omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies  en/of renten voor door hem, na bemiddeling van FD, afgesloten financiële producten,  niet tijdig heeft voldaan.  

8.8 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de  omstandigheid dat een door Opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen  financieringsvoorbehoud is verstreken.  

 

Algemene Voorwaarden voor financiële dienstverleners – april 2011  

8.9 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt  doordat de Aanbieder er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren  van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of  tijdig bij de notaris in depot staan.  

8.10 In het geval FD adviseert omtrent c.q bemiddelt bij de afsluiting van financiële  producten waar een belegging- en/of investeringscomponent deel van uit maakt,  verschaft FD een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het  betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. FD is nimmer aansprakelijk voor  schade zijdens Opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een  (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen  van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is FD niet  aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in  van derden, onder wie begrepen enige Aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een  te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. 

8.11 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van FD voor schade welke  veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.  

8.12 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met FD  indien FD zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan  haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke  zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds  geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.  

Artikel 9: Overmacht  

9.1 FD is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor FD  redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van FD ontstane  veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.  

9.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van FD geldt in ieder geval niet  als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming  door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere  ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog,  overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle  andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van FD  kan worden gevergd.  

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens  

10.1 Door Opdrachtgever aan FD verstrekte persoonsgegevens zullen door FD niet worden  gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de  uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te  verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover FD op grond van de wet of openbare  orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens  aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.  

10.2 Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoongegevens in  enige mailinglist e.d. van FD, zal FD de betreffende gegevens op eerste schriftelijk  verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen. 

Algemene Voorwaarden voor financiële dienstverleners – april 2011  

Artikel 11: Klachteninstituut  

11.1 FD is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder  nummer 300.008.092. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en  overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter  keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de  Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.  

11.2 FD conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële  Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde  geschil een bedrag van € 25.000,- (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te  boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat,  heeft FD de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.  

Artikel 12: Verval van recht  

12.1 Klachten met betrekking tot door FD verrichte werkzaamheden of de hoogte van de  door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht,  schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur  waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had  kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van FD,  te worden ingediend bij FD. Het indienen van een klacht schort nimmer de  betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.  

12.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde  dan ook in verband met door FD verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf  jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon  zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.  

Artikel 13: Diversen  

13.1 Op alle door FD uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar  aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.  

13.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen FD en Opdrachtgever gemaakte  afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren  de schriftelijk gemaakte afspraken.  

13.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden FD slechts  voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen FD en Opdrachtgever zijn  overeengekomen.  

13.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen  de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun  gelding onverkort behouden.  

 

Algemene Voorwaarden voor financiële dienstverleners – april 2011  

13.5 FD is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te  wijzigen. In het geval FD tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever  daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene  voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in  kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de  aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de  inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever  tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt  beheersen deze vanaf de door FD genoemde datum de tussen partijen gemaakte  afspraken. 

Algemene Voorwaarden voor financiële dienstverleners – april 2011